Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky spoločnosti ARETA PRO, spol. s r.o.


A) Jedny obchodné a reklamačné podmienky – základné ustanovenia – základná definícia pojmovPredaj zo strany dodávateľa je výhradne viazaný na tu spísané obchodné podmienky. Dodávateľom sa pre potreby predaja prostredníctvom e-shop www.areta.eu rozumie spoločnosť Areta Pro spol. s r.o. Údaje o spoločnosti: ARETA PRO, spol. s r.o., Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava, IČO: 35819791, DIČ: 2020237076, IČ DPH: SK2020237076. Vyplnením objednávky – objednávacieho formuláru a jej zaslaním kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými aj reklamačnými podmienkami a s nimi súhlasí. Na obchodné a reklamačné podmienky sa kupujúci dostatočne upovedomuje pri akte vyplňovania objednávacieho formuláru. Všetky údaje o kupujúcich sú chránené v súlade so zákonom č. 136/2014 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za správnosť vyplnených údajov o kupujúcom zodpovedá sám kupujúci. Kúpna zmluva sa uzatvára momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky zo strany dodávateľa. O prijatí objednávky je kupujúci automaticky informovaný elektronickou poštou, teda e-mailom. V detaile každého tovaru/služby je uvedené, či je na sklade, prípadne aká je predpokladaná dodacia lehota. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom dostupnosti alebo vlastností ponúkaných tovarov/služieb je možné sa telefonicky informovať na tel. č.: +421 2 444 50 266-7. Pokiaľ tovar nie je na sklade, kupujúci bude bezodkladne informovaný o ďalšom termíne dodania. Dodávateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, prípadne služby, v požadovanom rozsahu, kvalite, množstve, v dohodnutej cene, a to vrátane všetkých relevantných dokumentov, ako sú napríklad faktúra, návod a iné.

Každému objedávateľovi disponujúcemu platným IČO a spĺňajúcemu všetky zákonné a technické požiadavky na registráciu bude po vyplnení a zaevidovaní registračného formulára vytvorený účet v partnerskej – dealerskej zóne spoločnosti ARETA PRO, spol. s r.o. Každý člen partnerskej zóny je dealerom (dílerom) s príslušnými výhodami. O konkrétnych výhodách pre zaregistrovaných partnerov – dealerov sa prosím informujte prostredníctvom tel.: 02/44450267, email: areta@areta.sk, alebo osobne na sídle firmy. Registračný formulár je možné vyplniť online prostredníctvom e-shop www.areta.eu v časti >> Prihlásiť sa >> VYTVORENIE NOVÉHO ÚČTU, alebo osobne na sídle ARETA PRO, spol. s r.o., Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava. Vstup do partnerskej – dealerskej zóny je možný prostredníctvom e-shop www.areta.eu v časti >> Prihlásiť sa >> STE UŽ NAŠIM ZÁKAZNÍKOM? a vyplnení mena/platného emailu a hesla.

B) Ceny a cenová ponuka

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov a služieb. Ceny tovarov a služieb dodávateľa sú záväzné v čase platnosti cenovej ponuky, alebo pokiaľ žiadna lehota nie je uvedená, tak do 30 dní. Ak to nie je priamo uvedené, cena tovarov nezahŕňa montáž, spustenie, uvedenie do prevádzky ani údržbu. Cena artiklov (tovarov ani služieb) taktiež nezahŕňa náklady na dopravu. Pokiaľ dôjde kedykoľvek k nezanedbateľnému zvýšeniu nákladov dodávateľa, môže dodávateľ toto zvýšenie zahrnúť do jestvujúcich a budúcich cenových ponúk, ako aj objednávok kupujúcich. Dodávateľ informuje kupujúceho o každom zvýšení ceny objednaného tovaru a služby za účelom vzájomnej dohody, prípadne dôjde k zrušeniu objednávky dodávateľom alebo možnosti odstúpenia kupujúceho od zmluvy. Pokiaľ kupujúci neodstúpi od danej zmluvy, má sa za to, že s navýšením súhlasí.

Predajné artikle ponúkané pre nezaregistrovaných kupujúcich obsahujú informáciu o cene v podobe konkrétnej sumy v EUR s DPH za daný artikel alebo informácie o spôsobe získania ceny/cenovej ponuky na požadovaný artikel.

Pre odberateľov, ktorí sú zároveň členmi partnerskej – dealerskej zóny bude po prihlásení sa v časti >> Prihlásiť sa >> STE UŽ NAŠIM ZÁKAZNÍKOM? a vyplnení mena/platného emailu a hesla uvádzaná cena pre artikel formou veľko-obchodnej ceny v EUR bez DPH.

Podľa odberateľom zvoleného spôsobu dopravy bude cena tejto dopravy pripočítaná k sume za objednané artikle (tovary a služby). V prípade nadrozmerných alebo váhovo nadpriemerných objednávok sa bude účtovať vzájomne dohodnutá cena medzi dodávateľom a odberateľom zohľadňujúca rozmery a hmotnosť prepravovanej zásielky, ako aj špecifické podmienky prepravcovskej spoločnosti.

V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. sa za všetky artikle spadajúce do príslušných kategórií odpadu uhrádza RP – recyklačný poplatok v predpísanej výške a forme. Informácie o RP sú uvedené v popise artiklu a faktúre.

C) Úhrada

Všetky úhrady sa uskutočňujú v EURÁCH. Možné spôsoby úhrady akceptovateľné pre dodávateľa sú sprostredkované počas vypĺňania objednávacieho formuláru: 1.[osobný odber] – spôsob úhrady v hotovosti pri osobnom odbere na mieste sídla firmy: ARETA PRO, spol. s r.o., Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava, 2.[platba vopred] – spôsob úhrady predfaktúrou. Tovar bude zaslaný spolu s originálom faktúry po pripísaní platby na účet ARETA PRO, spol. s r.o., číslo účtu / kód banky 2627709055/1100, IBAN: SK3311000000002627709055 SWIFT: TATRSKBX, 3.[dobierka] – spôsob úhrady v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovacej spoločnosti.

D) Dodanie

Po vyplnení objednávacieho formulára a jeho zaslaní príde objednávateľovi na ním uvedený email potvrdenie o zaevidovaní objednávky. Dodávateľ je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia. Dodacie podmienky a dodacia doba sa vzťahujú pre Slovensko. Informovať sa na dostupnosť a termín vyskladnenia je možné vždy počas pracovných dní v sídle firmy ARETA PRO, spol. s r.o. Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava. Štandardne je objednávateľ informovaný o dobe dodania prostredníctvom emailu.

Predajné artikle obsahujú informáciu “skladom”, alebo “skladom-centrálny sklad”. Artikel, ktorý je označený ako “skladom” je štandardne dostupný na okamžité (maximálne do 3 dní) vyskladnenie zo skladu v sídle firmy. Dodacia doba v takomto prípade závisí od vybratého spôsobu dodania objednávateľom (1. [osobný odber], 2.[platba vopred] alebo 3.[dobierka]). Artikel označený “skladom-centrálny sklad” je dostupný v centrálnom sklade u výrobcu/dodávateľa. Vtedy je predpokladaná doba vyskladnenia zo skladu v sídle firmy 5 – 15 dní (pracovné dni). V ojedinelých prípadoch je možné, že artikel je v stave u výrobcu uvedený ako vyrábaný na vyžiadanie, kedy sa zadáva do výroby až po záväznom objednaní. V takom prípade bude objednávateľ priebežne informovaný o spôsobe vybavenia jeho požiadavky.

Pre jednotlivé spôsoby dodania platí: 1.[osobný odber] – každý kupujúci môže uskutočniť výber tovaru na sídle firmy ARETA PRO, spol. s r.o., Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava, kde sa preukáže platnou objednávkou, alebo číslom objednávky počas pracovných dní v čase 08:00 – 16:00. Doprava sa v tomto prípade neuhrádza, resp. predstavuje položku s hodnotou 0 EUR, 2.[platba vopred] – dodanie prostredníctvom doručovacej spoločnosti. Tovar bude zaslaný spolu s originálom faktúry po pripísaní platby na účet ARETA PRO, spol. s r.o., číslo účtu / kód banky 2627709055/1100, IBAN: SK3311000000002627709055 SWIFT: TATRSKBX, 3.[dobierka] – dodanie prostredníctvom dobierkovej služby doručovacej spoločnosti. Dodacie podmienky sú považované za splnené prevztím tovaru prepravnou spoločnosťou v sídle firmy ARETA PRO, spol. s r.o. Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava, pričom za prípadné poškodenie alebo stratu prepravovaného tovaru dodávateľ nezodpovedá.

Dodacie lehoty sú orientačné a predstavujú odhad, pokiaľ nie je inak písomne schválené dodávateľom. Cena dopravy priamo súvisí s výberom spôsobu dodania a predstavuje sumu pripočítanú k cene tovaru (2.[platba vopred], 3.[dobierka]) v závislosti od rozmerov a hmotnosti dodávaného tovaru, ako aj špecifických podmienok prepravcovskej spoločnosti. Všetky nároky súvisiace s poškodením tovaru a vadami na balení musia byť písomne oznámené dodávateľovi vo forme minimálne postačujúcej na začatie reklamačného konania voči prepravnej spoločnosti. Pod pojmom minimálne postačujúcej formy sa rozumie spísanie formuláru u prepravcu priamo pri prebratí tovaru a písomné upovedomenie dodávateľa s predmetnou dokumentáciou bezprostredne po obdržaní dodávky, najneskôr však do 7 dní od prevzatia tovaru, inak sa má za to, že všetok tovar bol doručený a prevzatý bez akýchkoľvek vád. Vlastnícke práva k tovaru a službám prechádza na kupujúceho úplnou úhradou dohodnutej sumy (100%). Pokiaľ nie je suma uhradená v úplnej výške vlastnícke práva zostávajú dodávateľovi, pričom v takomto prípade nie je možné uskutočniť reklamáciu kupujúcim. Dodanie môže byť uskutočnené jednou alebo viacerými zásielkami.

E) Vyššia moc

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za akýkoľvek zásah vyššej moci. Sem patria napríklad nesplnenie zmluvných podmienok tretími stranami ako aj všetky zásahy bez možnosti kontroly dodávateľom. Pokiaľ udalosť vyššej moci trvá dlhšie ako 90 dní je možné pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu odstúpiť od zmluvy.

F) Dane a poplatky

Čiastka predstavujúca všetky platné dane je zohľadnená v celkovej sume na úhradu. Všetky príslušné dane budú zákonne odvedené.

V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. /vrátane RP/ je ARETA PRO, spol. s r.o. zaregistrovaná na MŽP v Bratislave pod registračným č. 0035819791 prostredníctvom SEWA, a.s. RP za všetky artikle spadajúce do príslušných kategórií odpadu sa uhrádza v predpísanej výške a forme.

G) Ukončenie

Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Objednávku možno stornovať pred jej možným vybavením, a to do 12 hodín od jej zaslania. Pre storno objednávky sa vyžaduje uviesť emailom alebo telefonicky meno, email a číslo objednávky.

Žiadna objednávka nesmie byť zrušená kupujúcim bez súhlasu dodávateľa. Pokiaľ dodávateľ súhlasí so zrušením objednávky, môže v oprávnených prípadoch žiadať úradu vzniknutých nákladov, a to: a) nákladov súvisiacich s prepravou, b) nákladov priamo, či nepriamo súvisiacich so zrušením objednávky, c) nákladov na zvláštne/špeciálne komponenty a materiály vyžadované pre zákazkové dodávky, d) primerané rezervy v súlade so štandardami daného odvetvia. Dodávateľ si vyhradzuje právo plnenia v jeho prospech, a to vo výške zmluvnej pokuty rovnajúcej sa výške nákladov na prepravu plus sankcia 10 EUR v prípade, že kupujúci objednaný tovar nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť dodávateľovi.

H) Reklamácie – Reklamačné podmienky práva a povinnosti – Priebeh reklamácie

Kupujúci má nárok na záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania. Deň dodania predstavuje deň, kedy si kupujúci tovar vyzdvihol osobne, alebo deň prevzatia od doručovacej spoločnosti, alebo taký deň, ktorý je uvedený na faktúre, dodacom liste alebo na osobitom liste prehlásenia o záruke. Predmetom záruky sú iba tovary zakúpené od dodávateľa ARETA PRO, spol. s r.o. plne uhradené kupujúcim, teda vo vlastníctve kupujúceho. Záruka sa vzťahuje na chyby a vady spôsobené výrobcom/dodávateľom tovarov. Pre uplatnenie záruky kupujúcim je potrebné doručiť chybný alebo inak vadný tovar na adresu dodávateľa Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava spolu s dokladom o zakúpení tovaru. Náklady na dopravu znáša kupujúci. O prijatí tovaru bude dodávateľom vystavené potvrdenie, ktoré si kupujúci prevezme osobne pri osobnom doručení tovaru alebo mu bude zaslané emailom na kontaktný email vyplňovaný v priebehu objednávania. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený dodávateľom do troch dní od prijatia tovaru na reklamáciu. V prípade zložitej diagnostiky závady môže trvať rozhodovací proces spôsobu vybavenia reklamácie dlhšie, nie však viac ako 30 dní. Maximálna dĺžka procesu reklamácie nepresiahne 30 dní odo dňa prijatia tovaru na reklamáciu. V prípade dlhšieho trvania reklamácie bude kupujúci o tom včas informovaný. Ak nedôjde k dohode o možnom predĺžení reklamačného procesu má kupujúci právo na výmenu tovaru za nový, alebo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie finančných prostriedkov.

Spôsoby vybavenia reklamácie sú nasledovné. Ak je tovar opraviteľný bude závada odstránená odborne a včas. Ak tovar nie je opraviteľný, bude vymenený za nový kus. Ak sa na tovare nachádzajú aspoň tri chyby, alebo sa chyba zopakovala dvakrát a tovar je opätovne tretíkrát na reklamácii, bude kupujúcemu tovar vymenený za nový kus, alebo ak v takomto prípade dôjde k odstúpeniu kupujúceho od zmluvy, budú kupujúcemu vrátené finančné prostriedky. Vybavenie reklamácie sa ukončuje písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V prípade, že sa nejedná o oprávnenú reklamáciu, bude reklamačné konanie zamietnuté. Dôvody na zamietnutie reklamačného konania sú nasledovné. Poškodenia spôsobené neodbornou manipuláciou, nedbanlivosťou, zlým alebo nesprávnym zaobchádzaním v rozpore s návodom na použitie, nedodržaním pracovných podmienok, nedodržanie predpísaných podmienok vonkajších vplyvov, taktiež nedodržaním podmienok predpísaných v manuáloch, technických listoch, technických alebo bezpečnostných predpisoch, prípadne iným porušením záručných podmienok. Za porušenie záručných podmienok je taktiež považované, ak kupujúci/odberateľ nezabezpečil pre dodávaný tovar montáž a inštaláciu príslušným špecialistom, osobou alebo firmou disponujúcou príslušným osvedčením/oprávnením a certifikáciou, v prípade, že sa pre tento tovar takáto montáž a inštalácia vyžaduje.

I) Vrátenie tovaru bez udania dôvodu

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v originálnom obale s kompletným príslušenstvom dodaným spolu s tovarom ako sú napríklad originál škatuľa, obal, visačky atď., a taktiež celú dokumentáciu v zmysle faktúry, návod a iné doručené spolu s tovarom, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia. Tovar nemôže byť použitý spotrebiteľom inak ako pri štandardnej prehliadke v predajni. Odstúpenie od zmluvy je potrebné doručiť na adresu dodávateľa Pri Dynamitke 10, 831 03 Bratislava v lehote do 14 dní od odstúpenia – forma odstúpenia je písomná, doručená osobne alebo v listovej forme, s podaním najneskôr v posledný deň lehoty 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi idú na vrub spotrebiteľa. Prevádzkovateľ vráti finančné prostriedky do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie skôr ako je tovar vrátený. Ak došlo k zníženiu hodnoty tovaru vplyvom použitia nad rámec kontroly funkčnosti a vlastností ako pri štandardnej prehliadke v predajni, znáša spotrebiteľ primerané plnenie. Právo na odstúpenie nemôže byť uplatnené na tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť, alebo taký tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze a zníženiu akosti, taktiež aj predaj kníh, novín, časopisov a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu, umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale alebo atmosfére, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia, funkčnosti alebo z hygienických dôvodov. Zákazník je ešte pred úhradou za tovar primerane informovaný o tejto skutočnosti.

J) Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

K) Kontakt (sídlo spoločnosti)

ARETA PRO, spol. s r.o.

Pri Dynamitke 10,
831 03 Bratislava
Telefón (ústredňa):
tel.: +421 2 444 50 266-7
mobil: +421 917 620 984
e-mail: areta@areta.sk

L) Záverečné ustanovenia

Dodávateľ má právo dopĺňať a meniť tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny ich zmeny sa proces nákupu riadi prostredníctvom podmienok platných v čase zaslania objednávky kupujúcim.

V priebehu vypĺňania objednávacieho formuláru a jeho odoslania sa kupujúci oboznámil s všeobecnými obchodnými a reklamačnými podmienky a súhlasí s nimi.

Všetky údaje o kupujúcich sú chránené v súlade so zákonom č. 136/2014 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci registráciou vyjadruje svoj súhlas k uchovaniu a spracovaniu vybraných osobných údajov spoločnosťou ARETA PRO, spol. s r.o. Dodávateľ prehlasuje, že zabezpečí všetky osobné údaje pred zneužitím alebo sprístupnením neoprávneným osobám.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

Platnosť a účinnosť týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienok je dňom 04.11.2016 a tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce znenia.

V Bratislave dňa: 04.11.2016.

 

Ing. Ivan Košč, PhD.

konateľ spoločnosti ARETA PRO, spol. s r.o.